ÜYELİK KOŞULLARI VE RIZA BEYANIToypa Mağazacılık Ticaret A.Ş.'ye (“TOYZZ CLUB”) ait; üyelerine genel ve özel kampanya, indirim, promosyon, tanıtım, puan kazanma, kulüplere üye olunabilmesi, hediye çeki verilmesi, tek seferlik, süregelen ya do kısa zamanlı avantajlar sağlamak amaçlı Müşteri Sadakati Odaklı Üyelik Programına (“Program” veya “Sözleşme” üye olmayı ve bu uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.
• TOYZZ CLUB üyeleri aynı zamanda Toyzz Shop'un olası diğer ortaklık, bayilik, grup şirketi, acente, franchise şirketlerinin uyguladıkları ve uygulayacakları Müşteri Sadakati Odaklı Sadakat ve Pazarlama programına do üye olurlar. Bunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.
• TOYZZ CLUB'un Üyelik Programı haricinde Müşteri Sadakati Odaklı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda başka pazarlama uygulamalarını do yürürlüğe sokabileceğini kabul ederim.
• Toypa Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“Şirket”) işbu program tahtında TOYZZ CLUB üyelerinden alınan kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak işleyebileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. TOYZZ CLUB üyelerinden alınan kişisel verilerin, Şirket tarafından, işbu üyelik programından doğan doğrudan veya dolaylı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi amacıyla işlenebileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. Kişisel verilerin, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluşlara, yalnızca yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda aktarılabileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. TOYZZ CLUB üyelerinden alınan kişisel veriler yalnızca işbu formun akdi ve ifası vasıtasıyla toplanmıştır. TOYZZ CLUB üyelerinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.
• Üyelik kapsamında verilen kort numarasını, kullanıcı tanımı ve/veya şifremi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasında sorumlu olduğumu, ek kort dahil kortların kaybolması/çalınması durumunda TOYZZ CLUB'e durumu bildireceğimi, bu bildirimi yapana dek doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğumu, kartlarımın kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde üyelikten doğan her türlü haklarımı kaybedeceğimi, her türlü tedbirin alınıp uygulanabileceğini, her türlü hak kazanımların geri alınacağı ve bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun tamamıyla şahsıma ait olduğunu kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederim.
• Ben ya do TOYZZ CLUB 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak, her zaman bir sebep göstermeye gerek kalmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda 10 gün sonunda üyeliğim sona erdiğini kabul ederim.
• TOYZZ CLUB tarafından sağlanan hak ve imkanlardan sadece üyeliğim devam ettiği sürece faydalanabileceğimi, üyeliğimin sona ermesi halinde birikmiş olan kazandığım puan ve diğer haklardan faydalanamayacağımı kabul ve beyan ederim.
• TOYZZ CLUB KART'ı kullanarak satın aldığım her türlü ürünün iadesinde ürün alırken kazandığım tüm para puan ve benzeri kazanımları TOYZZ SHOP'a geri iade edeceğimi kabul ederim.
• 24 ay süresince hareket görmeyen kartımın pasif hale geleceğini, kartımın sonrasında aktif hale gelmeyeceğini ve üyelikten doğan tüm hak ve kazanımlarımı kaybedeceğimi kabul ederim. Yeniden üye olmak istediğim takdirde başvuru formunu yeniden doldurmak koşuluyla yeni kort olabileceğimi, pasif hole gelen kartımdan doğan kazanımların yeni korta aktarılmayacağını bildiğimi beyan ve kabul ederim.
• TOYZZ CLUB'a verdiğim bilgilerin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğimi aksi holde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, TOYZZ CLUB ve program ortaklarının düzenlemiş olduğu üyelik programının 18 yaş ve üstü Türkiye'de yaşayanların üye olabileceğini, uyuşmazlık halinde Toypa Mağazacılık TİC. AŞ. defter ve her türlü kaydının kesin delil sayılacağını kabul ederim.
• Alışveriş sırasında sadece kartımı ibraz ettiğim takdirde TOYZZ SHOP'ta olan güncel promosyon uygulamasından faydalanabileceğimi, geçmiş dönemlerde uygulanmakta olan promosyon uygulamasından faydalanamayacağımı kabul ederim. Kort ibrazını gerçekleştiremediğim durumlarda isim, soy isim, kort numarası vb. bilgilerle kozanım sağlayamayacağımı, geçmiş dönemdeki kazanımlarımı kimlik ibraz ederek kullanamayacağımı kabul, beyan, garanti ve taahhüt ederim.
• TOYZZ CLUB Kort ile yapılan alışveriş sonrasında biriken puanlar karşılığında nakit ödeme talep etmeyeceğimi, bu puanların nakde çevrilmeyeceğini, başka hesap ve kişilere havale/transfer edemeyeceğimi bildiğimi beyan ve kabul ederim.
• Kullanmadığım puanların 12 ay sonra silineceğini bildiğimi beyan ve kabul ederim.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
• TOYZZ CLUB Üyelik Programı ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalar ve programlar çerçevesinde; TOYZZ CLUB ve program ortakları tarafından şahsıma, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam / pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmeme izin veririm. TOYZZ CLUB bu form ile vermiş olduğum ve sair yöntemlerle ileride vereceğim kişisel bilgilerimin yukarıda belirtilen amaçlar için tek tek ya da başka ticari bilgilerle kullanılmasına, toplanmasına, işlenmesine aksine yazılı olarak belirtmediğim sürece bu firmaların benimle SMS, mektup, İnternet, e-mail, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine, her türlü reklam, tanıtım, bilgilendirme mesajlarının tarafıma e-posta ve/ veya SMS ve/ veya telefon ve benzeri iletişim kanalları ile tarafıma iletilmesine, Program Ortakları ya da finans kuruluşları ile paylaşılmasına aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece onay ve izin veririm.
• Aksini yazılı belirtmediğim sürece TOYZZ CLUB Üyelik Programı üyeliğim sonlandığında dahi verilerimin toplanmasını, TOYZZ CLUB Program Ortakları ve devreye alınacak diğer programların ortakları ve TOYZZ CLUB arasında bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda paylaşılmasını, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edeceğini kabul ederim. Kişisel bilgilerimin TOYZZ CLUB hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, veri tabanı ve çağrı merkezi hizmetleri vb.) paylaşılmasına izin veririm.
• E-mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemem halinde info@toyzzshop.com adresine e-posta göndererek “REDDEBİLECEĞİMİ” “İPTAL EDEBİLECEĞİMİ”, bu hususu bildiğimi beyan ederim.